Projekt Šance pro děti v ohrožení na Vysočině

Projekt Šance pro děti v ohrožení na Vysočině

„Šance pro děti v ohrožení na Vysočině.“
Nový projekt je postaven na potřebách stávajících klientů organizace, dlouhodobě spolupracujících organizací, ale i na potenciální žadatele o pěstounskou péči. Cílovou skupinou jsou jak biologické rodiny, kterým hrozí rozpad, tak i rodiny pěstounské, kde žijí děti vyžadující odbornou pomoc, psychologické, sociální, výchovné poradenství, terapii či sdílení běžných životních radostí a starostí v jejich přirozeném prostředí. V období od září 2014 do dubna 2016 proběhne více jak 600 konzultací v budovách organizace v Třebíči na Mládežnické ulici, v Moravských Budějovicích na ulici Husově nebo v přirozeném prostředí klientů. Terénní pracovníci provedou minimálně 60 návštěv v rodinách a klientům poskytnou 300 hodin terapeutické péče. Program dvou říjnových konferencí bude korespondovat s trendy v péči o děti v ohrožení a potvrdí nezbytnou spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany městských úřadů v kraji Vysočina. Sami pracovníci organizace posílí svojí odbornou kapacitu a absolvují tři dlouhodobé vzdělávací programy z oblasti motivační rozhovory, terapeut přístup zaměřený na řešení a filiální terapie.

Cíl projektu:
• Přispět ke snížení počtu dětí umísťovaných do ústavní péče
• Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb sociální prevence ohroženým rodinám prostřednictvím odborného sociálního, výchovného a psychologického poradenství a poskytováním terénních sociálně aktivizačních služeb.
• Být spolehlivým, místně dostupným a komplexním poskytovatelem pomoci cílové skupině na Vysočině.

Doba trvání: od 1. srpna 2014 do 30. 4. 2016
Cílová skupina: Děti a mládež v ohrožení a jejich rodiny
Místo realizace: Kraj Vysočina, část JMK, JČK
Náklady projektu: 2 350 509,-Kč/z toho 2 mil.,-Kč Fondy EHP

Rekapitulace výstupů a výsledků k 30. 4. 2016:
Aktivita 1 - Poskytováním odborného psychologického poradenství, rodinné nebo individuální psychoterapie
Celkem: 91 klientů/ 702 konzultací/ 860 hodin přímé práce
• Personální obsazení: Terapeut 0,8 PÚ, etoped 0,8 PÚ a psycholog 0,2 PÚ
• Přístupy a metody práce: Psychologická a speciálně – pedagogická diagnostika, sociání poradenství, terapie, nácvik dovednostní ke zvýšení rodičovských kompetencí
• Konzultace probíhají v sídle organizace v Třebíči, v Moravských Budějovicích a na Městském úřadě ve Znojmě, případně v menší míře v přirozeném prostředí klientů.
Aktivita 2 - Terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro ohrožené skupiny
– aktuální výstupy:
Celkem za A 2: 110 klientů/ 480 konzultací/393 hodin přímé práce/ 279 kontaktů v terénu
• Personální obsazení: Sociální asistentka 0,7 PÚ, terénní sociální pracovník 0,7 PÚ
• Přístup a metody práce: Individuální přístup založený na partnerském vztahu, posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů, podpora, nikoliv kontrola, vedení k nezávislosti na službě a k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání, depistáž v rizikových lokalitách a včasná intervence
• Služba pro rodiny s dětmi je poskytována v terénu v rámci území okresu Třebíč a na pracovištích organizace v Třebíči, Moravských Budějovicích, Jemnici a Dačicích
Aktivita 7 - Rozšíření a zvýšení kvalifikace odborných pracovníků
Odborní pracovníci absolvovali tyto kurzy:
• Modul „Special“ Motivačních rozhovorů a práce s klientem na
• Kids Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodinami a komunitou
• Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízení
• Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii
• Kurz filiální terapie – intenzivní vzdělávací program

Motivace STŘED, z. ú. k realizaci:
• Podpora NRP na úkor NÚP
• Očekávaný nárůst žadatelů o NRP
• Podpora terénní práce, sanace - zachování a ozdravění biologické rodiny
• Zkušenost z výzev BG 1-3/Děti a mládež v ohrožení
• Motivace k realizaci - vnitřní :
Aktivity projektu:
• Poskytováním odborného psychologického poradenství, rodinné nebo individuální psychoterapie
• Terénní a ambulantní sociálně aktivizačních služby pro ohrožené skupiny
• Rozšíření a zvýšení kvalifikace odborných pracovníků

Očekávané výstupy, výsledky:
• 70/30 změna poměru počtu dětí zařazených do náhradní rodinné péče a počtu dětí zařazených do péče ústavní
• 2 nové aktivity
• 150 podpořených dětí
• 300 psychologických konzultací v ambulanci
• 300 odborných konzultací v rodinách
• 60 návštěv v terénu
• 2 konference
• 7 smluv o spolupráci s městy
• 3 kurzy pro odborné pracovníky

 

Rekapitulace výstupů a výsledků k 31. 5. 2015:

Aktivita 1 - Poskytováním odborného psychologického poradenství, rodinné nebo individuální psychoterapie

– aktuální výstupy:
• Celkem 48 klientů/ 378 konzultací/ 370 hodin přímé práce
• Personální obsazení: Terapeut 0,8 PÚ, etoped 0,8 PÚ a psycholog 0,2 PÚ
• Přístupy a metody práce: Psychologická a speciálně – pedagogická diagnostika, sociání poradenství, terapie, nácvik dovednostní ke zvýšení rodičovských kompetencí
• Konzultace probíhají v sídle organizace v Třebíči, v Moravských Budějovicích a na Městském úřadě ve Znojmě, případně v menší míře v přirozeném prostředí klientů.

Aktivita 2 - Terénní a ambulantní sociálně aktivizační služby pro ohrožené skupiny
– aktuální výstupy:
• Celkem 19 klientů/ 133konzultací/ 106 hodin přímé práce/ 73 kontaktů v terénu
• Personální obsazení: Sociální asistentka 0,5 PÚ, terénní sociální pracovník 0,5 PÚ
• Přístup a metody práce: Individuální přístup založený na partnerském vztahu, posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů, podpora, nikoliv kontrola, vedení k nezávislosti na službě a k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání, depistáž v rizikových lokalitách a včasná intervence
• Služba pro rodiny s dětmi je poskytována v terénu v rámci území okresu Třebíč a na pracovištích organizace v Třebíči a Moravských Budějovicích

Aktivita 3 – Rozšíření a zvýšení kvalifikace odborných pracovníků
- aktuální výstupy:
• Motivační rozhovory a práce s klientem na změně (v rozsahu 60 hodin)
• Kids¨Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodinami a komunitou (v rozsahu 48 hodin)
• Diagnostika rodiny ve školských poradenských zařízení (v rozsahu 6 hodin)
• Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (v rozahu 160 hodin)
• Filiální terapie (v rozsahu 96 hodin)

„Za partnery do Norska“
- mikrogrant s cílem navázání bilaterální spolupráce a výměnou zkušeností s oblasti péče o ohrožené děti

Termín výjezdu: 8. – 11. září 2014

Navštívené organizace:
• Ungifo – Informační centrum pro mládež
• Caffe Condio – organizace pracující s komunitou a ohroženými dětmi a mládeží pod řízením Červeného kříže
• Landsforeningen for Oppsokende Sociallt Ungdomsarbeid – střešní organizace pro 150 NNO v Norsku pracující s dětmi a mládeží.
• The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) - vládní úřad pro zabezpečení a ochranu ohrožených dětí a rodin

„Výměna zkušeností“
- doplňkový grant s cílem přenosu zkušeností, know-how a osvědčených postupů do i od spolupracujících organizací v Norsku a zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti péče o ohrožené děti a mládež v České republice.

Termín výjezdu: 17. 5. – 20. 5. 2015

Navštívené organizace:
• Landsforeningen for Barnevernsbarn
• The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir)
• Bufetat, Barne-,ungdoms-og Familieetaten Fosterhjemstjenesten
• Norsk Fosterhjemsforening

Výstupy z obou návštěv jsou uvedeny v přiložené presentaci z konference konané dne 16. 10. 2015.

Mgr. Martina Bártová

Ředitelka

Název dokumentu Popis Velikost Stáhnout
Šance pro děti v ohrožení na Vysočině Tisková zpráva ze dne 13. 6. 2016 113.50 K stáhnout
Presentace konference z 14. 10. 2014 Presentace konference z 14. 10. 2014 197.69 K stáhnout
Pozvánka na konferenci, která se konala 14. 10. 2014 Pozvánka na konferenci, která se konala 14. 10. 2014 385.48 K stáhnout
Pozvánka na konferenci, která se konala 16. 10. 2015 Pozvánka na konferenci, která se konala 16. 10. 2015 831.82 K stáhnout
Presentace Výměna zkušenosti z 16. 10. 2015 Výměna zkušenosti s partnery z Norska v systému péče o ohrožené děti 394.41 K stáhnout
Ohrožené děti - Vulnerable children Presentace zahraničních partnerů z Norska - Jan Fahller a Dag Lund-Fallingen 594.97 K stáhnout
Prezentace z konference z 16. 10. 2015 Prezentace z konference z 16. 10. 2015 385.70 K stáhnout