Projekt Podpora vybraných sociálních služeb

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, Individuální projekt VI

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním služeb sociální prevence do 31. 12. 2020. 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projektu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu.

Projekt je zaměřen na podporu následujících druhů sociálních služeb:

  • sociální rehabilitace - Šance ve STŘEDu
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Sociální asistence a poradenství. 

Projekt je realizován od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v České republice: „Operační program zaměstnanost“, reg. č. projektu IP VI CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.