Šance ve STŘEDu

Šance ve STŘEDu

Preventivní program nabízí pomoc jednotlivcům, kteří jsou ohroženi rizikovým vývojem. Dětem, mládeži a jejich zákonným zástupcům se snažíme poskytnout podporu při řešení aktuálních obtížných situací, přispět k eliminaci problémového chování apod.

Co nabízíme?

 • Preventivně výchovnou péči a pomoc dětem a mládeži s rizikovými projevy v chování
 • Individuální a rodinná sezení
 • Sociálně-výchovnou činnost s klienty
 • Nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností klientů
 • Podporu ve složitých životních situacích
 • Informační servis

Komu?

 • Dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku 12 až 26 let, kteří se ocitli ve složité životní situaci, kterou sami nedovedou vyřešit
 • Jejich rodičům či zákonným zástupcům 

S kým spolupracujeme?

 • S kurátory pro mládež
 • S pracovníky Probační a mediační služby

S čím se na nás můžete obrátit?

 • Výchovné problémy doma nebo ve škole
 • Špatný školní prospěch
 • Vztahové problémy v rodině nebo s vrstevníky
 • Předčasně ukončené vzdělání
 • Spáchání méně závažného trestného činu atp.

Informace vyplývající ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Poslání

Posláním služby je posilovat takové chování dětí a mládeže, které je v souladu se společenskými normami.

Okruh osob

Uživatelé služby jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let v obtížné životní situaci. Touto situací může být: spáchání méně závažného trestného činu, výchovné problémy ve škole a doma, předčasné ukončení vzdělání a hledání zaměstnání apod.

Službu nedokážeme poskytnout v jiném než českém jazyce, ani ve znakové řeči, komunikují-li tak všichni členové z rodiny. Dále v případě takového stavu osoby, který znemožňuje poskytnutí služby (např. je opakovaně pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, má agresivní projevy apod.)

 Cíle služby

 • Uživatel zvládá školní docházku či uplatnění na trhu práce.
 • Uživatel zvládá navazovat a udržovat mezilidské a přátelské vztahy a komunikovat s nejbližším sociálním okolím (rodinou, vrstevníky, ve škole, v zaměstnání).
 • Uživatel má informace o činnostech, díky kterým se může dostat do střetu se společenskými normami a nepáchá trestnou činnost.
 • Uživatel je schopen nést zodpovědnost za své jednání.
 • Uživatel rozeznává a dodržuje pravidla slušného chování (doma, ve škole, v zaměstnání).
 • Uživatel vhodně a smysluplně tráví svůj volný čas.

Zásady

 • individuální přístup k uživateli služby založený na partnerském vztahu
 • posilování samostatnosti a způsobilosti k řešení problémů
 • podpora, nikoliv kontrola
 • vést k nezávislosti na službě
 • vést k přijetí vlastní zodpovědnosti za důsledky svého jednání
 • spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi v rámci zajištění komplexnosti služby

Mgr. Karel Vondráček

Zástupce ředitelky a vedoucí Střediska sociálních služeb

Mgr. Lenka Dvořáková

Pracovník programu Šance ve STŘEDu