Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí

Rozumí se jí zejména:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Komu ji poskytujeme:
- všem dětem bez rozdílu 0 – 18 let

V jakých službách se se sociální-právní ochranou můžeš setkat:
- Nízkoprahové zařízení eMBečko
- Sociální asistence a poradenství
- Náhradní rodinná péče
- Linka důvěry STŘED
- Šance ve STŘEDu

Jak to konkrétně může vypadat: 

• Zaměřujeme pozornost na situace dítěte, jako jsou tyto:
o rodiče nebo náhradní rodiče dítěte se nestarají a zanedbávají výchovu
o rizikové chování dítěte – záškoláctví, drogy, násilí, hazard atd.
o někdo se na dětech dopouští trestného činu
o někdo ohrožuje psychický a fyzický vývoj dětí
• a spolu hledáme cestu, jak tuto situaci zastavit.

V našich programech pomáháme rodičům naučit se dobře vychovávat, zvládat rodičovství. Pomáháme dětem žít bezpečně, bez rizik. Rodiče i děti učíme dovednostem, které jim pomáhají problémy zvládnout.
Spolupracujeme se sociálními pracovníky úřadů, školami, lékaři, psychology a dalšími odborníky.

PAMATUJ: Každé dítě je oprávněno požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, a to i BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ.
Osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo požádat o pomoc orgán SPO při výkonu svých práv a povinností.

Kdy neposkytujeme sociálně-právní ochranu:
- když je jeden z rodičů naším zaměstnancem
- když po nás chcete to, nač nemáme oprávnění
- když si nebudeme moci rozumět (budete mluvit v jiném než českém jazyce, znakovou řečí apod.)
- když to neumožní váš zdravotní či psychický stav
- mimo provozní dobu zařízení – 9 - 21 h
Co v těchto případech děláme:
- předáme vám kontakt na příslušný orgán sociálně-právní ochrany na městském úřadě, případně ho zkontaktujeme sami s vaším souhlasem